Corporate Finance

Diensten

Door koerswijzigingen van klanten, leveranciers en concurrenten wijzigen ook de kansen en bedreigingen voor uw onderneming. Dit kan ook voor u aanleiding zijn om bedrijfsactiviteiten uit te breiden of te herschikken. RVR ondersteunt u bij beslissingen omtrent fusie-, overname- en herfinancieringstrajecten. Tevens beschikken we over specifieke expertise om te komen tot een deugdelijke waardering van (onderdelen van) uw onderneming.

Begeleiden fusie- & overnametrajecten

RVR heeft trajecten begeleid in de vorm van: management buy-out (MBO), management buy-in (MBI), spin-offs c.q. bundelingen van bestaande bedrijfsonderdelen en start-ups van nieuwe bedrijfsonderdelen. RVR kan het gehele traject tot en met closing van de deal coördineren, danwel ondersteuning bieden bij specifieke onderdelen van dergelijke trajecten. Zo kunnen we bijvoorbeeld bijdragen bij het zoeken en benaderen van potentiële kopers, bij het voeren van onderhandelingen met geïnteresseerde partijen en bij het verzorgen van de detailuitwerking van de koopovereenkomst. Hierbij maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk van juridische en fiscale specialisten.

Begeleiden van (her-)financieringstrajecten

In het verlengde van het voorgaande, biedt RVR tevens begeleiding bij het (her-)financieren van bestaande c.q. nieuwe bedrijven. Dit behelst onder andere het opstellen van business plannen en informatiememoranda ten behoeve van potentiële financiers, alsmede het voeren van onderhandelingsgesprekken. Onze opdrachtgevers hebben baat bij onze uitstekende contacten met financiële instellingen, zoals banken en participatiefondsen.

Waarderingen van (onderdelen van) bedrijven

RVR voert tevens waarderingen van (onderdelen van) bedrijven uit. Deze activiteit kan als onderdeel van voornoemde trajecten wordt uitgevoerd, maar ook als separate opdracht. Wij beschikken daarbij over meerdere waarderingsmethoden, waaruit we een selectie kunnen maken welke het meest past bij de specifieke situatie.