Case brandstofonderneming

Werkwijze

Aanleiding
Substantiële overschrijding kaders kredietovereenkomst bij ongewijzigd beleid.

Opdracht

• Valideren financiële situatie;
• Beoordelen c.q. opstellen financiële vooruitzichten (balans, winst- en verliesrekening en liquiditeitsprognose). Onderdeel hiervan is het beoordelen van de bestaande operationele business en impact investeringsprojecten;
• Verschaffen van inzicht in de totale omvang van en de verwachte uitgaven en verplichtingen voor investeringsprojecten;
• Beoordelen van door het management te identificeren maatregelen tot reductie van overschrijding op kredietpositie;
• Verschaffen van inzicht in de omvang en aard van de reeds aangegane verkoop- en leververplichtingen verband houdende met investeringsprojecten;
• Analyseren van de crediteurenportefeuille waarbij inbegrepen een overzicht van (mogelijke) claims, beslagen en achterstanden in betalingen;
• Verschaffen inzicht in de huidige voorraadpositie en debiteurenpositie.

De rapportage is opgebouwd vanuit de business lijnen en de investeringsprojecten, waarbij kosten- en omzetverwachtingen worden gevalideerd aan hand van achterliggende contracten en offertes.

Resultaat

• Compleet rapport dat als basis heeft gediend voor de herfinanciering;
• Toegepast is een specifieke asset-financiering bij een derde financier;
• Maandelijkse financiële en operationele rapportage;
• Wekelijkse toezicht op investeringsuitgaven ter verhoging comfort bankiers.