Algemene voorwaarden

A. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ressenaar Van Raad: de besloten vennootschap Westerink & Partners B.V. h.o.d.n. Ressenaar Van Raad en de op basis van een overeenkomst met Ressenaar Van Raad verbonden natuurlijke en/of rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
 2. Opdrachtgever: de contractspartij van Ressenaar Van Raad.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding, exclusief BTW, die Ressenaar Van Raad ter zake de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
 4. Diensten: alle door Ressenaar Van Raad aan een opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmedealle andere door Ressenaar Van Raad ten behoeve van een opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, daaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een opdrachtgever worden verricht.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Ressenaar Van Raad en de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

C. Opdracht

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door Ressenaar Van Raad is aanvaard.
 2. Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ressenaar Van Raad, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat Ressenaar Van Raad de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door Ressenaar Van Raad of door derden in opdracht van Ressenaar Van Raad. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. In geen geval zijn degenen die voor of ten behoeve van Ressenaar Van Raad werkzaam zijn persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ressenaar Van Raad aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ressenaar Van Raad worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ressenaar Van Raad zijn verstrekt, heeft Ressenaar Van Raad het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Ressenaar Van Raad is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ressenaar Van Raad is uitgegaan van door of zijdens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid c.q. onvolledigheid Ressenaar Van Raad kenbaar behoorde te zijn.
 4. Ressenaar Van Raad is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, wanneer Ressenaar Van Raad op redelijke gronden meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met fundamentele normen en waarden die Ressenaar Van Raad voor zijn dienstverlening in acht pleegt te nemen.
 5. Een door Ressenaar Van Raad aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaats-verbintenis. Ressenaar Van Raad zal zich naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem verwacht mag worden inspannen de werkzaamheden uit te voeren.

D. Declaratie

 1. Aan Ressenaar Van Raad dienen te worden vergoed honorarium en kosten, te vermeerderen met BTW.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief, danwel conform de met opdrachtgever dienaangaande gemaakte (andere) afspraken.
 3. Naast het honorarium zal Ressenaar Van Raad andere kosten die het verlenen van de diensten met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening brengen. Dergelijke kosten zijn bijvoorbeeld kantoorkosten, reis-en verblijfkosten, kosten van vertalingen, koeriersdiensten en internationale telefoongesprekken.
 4. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Ressenaar Van Raad de opdrachtgever informeren over de financiële gevolgen van deze extra werkzaamheden.
 1. Ressenaar Van Raad is gerechtigd tussentijdse declaraties te verzenden.
 2. Ressenaar Van Raad is bovendien gerechtigd betaling van voorschotdeclaraties te vragen, welke verrekend zullen worden met de eindafrekening van de diensten.

E. Betaling

 1. Betaling van declaraties dient plaats te vinden uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening, danwel conform de met opdrachtgever dienaangaande gemaakte (andere) afspraken. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd, vermeerderd met een opslag van 2%.
 2. Slechts betaling door overmaking op een bankrekening van Ressenaar Van Raad of contante betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 3. Ressenaar Van Raad is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van haar honorarium en de door haar te maken dan wel gemaakte kosten ter zake het verrichten van de diensten, alsmede tot het verlangen van zekerheid in andere vorm, in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan de opdrachtgever toebehorende goederen.
 4. Indien tijdige betaling van enige declaratie, storting van een depot, verlening van zekerheid dan wel inbetalinggeving achterwege blijft, is Ressenaar Van Raad gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden en is al hetgeen de opdrachtgever aan Ressenaar Van Raad uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Wanneer door of van een opdrachtgever faillissement, surséance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt aangevraagd of een opdrachtgever aan schuldeisers een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. De door opdrachtgever gedane betalingen komen eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs wanneer de opdrachtgever meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.
 8. Wanneer Ressenaar Van Raad incassomaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van die maatregelen ten laste van opdrachtgever.

F. Aansprakelijkheid

 1. Ressenaar Van Raad aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit artikel F blijkt.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Ressenaar Van Raad slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Ressenaar Van Raad voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Ressenaar Van Raad is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandig-heden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Ressenaar van Raad gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
 3. De door Ressenaar Van Raad te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming de in de nakoming van een overeenkomst zal nooit meer bedragen dan 50 (vijftig) procent van het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) wegens reeds geleverde goederen en/of diensten die Ressenaar Van Raad op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Ressenaar Van Raad in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Ressenaar Van Raad. De in dit artikel bij punt 2 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Ressenaar Van Raad verleende crediteringen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Ressenaar Van Raad heeft gemeld.
 1. Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van enige overeenkomst zal Ressenaar Van Raad steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ressenaar Van Raad is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. Opdrachtgever van Ressenaar Van Raad is aansprakelijk voor alle schade die Ressenaar Van Raad mocht lijden als gevolg van aanspraken van anderen, die geen partij zijn bij de tussen Ressenaar Van Raad en opdrachtgever gesloten overeenkomst, verband houdend met de door Ressenaar Van Raad geleverde goederen en/of diensten. Opdrachtgever vrijwaart Ressenaar Van Raad uitdrukkelijk voor aanspraken van anderen.

G. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle aan opdrachtgever geleverde diensten berusten uitsluitend bij Ressenaar Van Raad.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de door Ressenaar Van Raad in het kader van de overeenkomst tussen Ressenaar Van Raad en opdrachtgever geproduceerde stukken, zoals adviezen, contracten etc. al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

H. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Ressenaar Van Raad en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Ressenaar Van Raad en de opdrachtgever mochten ontstaan zullen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Ressenaar Van Raad.

I. Diversen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen Ressenaar Van Raad en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. de vernietigde bepaling in acht worden genomen.